TakarNet - Földhivatali szolgáltatások hálózaton
TakarNet
TakarNet

Közlemények

Aktuális

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2024.07.21-én 17:00 és 20:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2024.07.15


Archív

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2024.07.12-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2024.06.28

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2024.07.07-én 17:00 és 20:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2024.06.28

info

Község átcsatolás

A Veszprémi Földhivatali Osztály adatbázisa 2024.06.16-án (vasárnap) 16 órától előre láthatólag 2024.06.18-án (kedd) 12 óráig község átcsatolás miatt nem lesz elérhető. Ezen időszak alatt a hivatalhoz tartozó ingatlanokról az adatszolgáltatás szünetelni fog.

Közlemény publikálva: 2024.06.12

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2024.06.07-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2024.05.22

info

Üzemkiesés

A TakarNet rendszer 2024.05.28 12:04 és 2024.05.30 10:25 között technikai okok miatt nem volt elérhető.

Közlemény publikálva: 2024.06.04

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2024.05.10-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2024.04.28

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2024.04.12-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2024.03.27

info

TAKARNET interfészen történő adatszolgáltatás változása, kapcsolódó teendők

TAKARNET interfész kapcsolattal rendelkező ügyfelek részére

Tisztelt Szerződéses Partnerünk!

A korábbiakban megküldött TAKARNET interfészen történő adatszolgáltatások változásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A fokozatosság elvének megfelelve, illetve a fenti jogszabályi előírásokra is figyelemmel az E-INGATLAN nyilvántartás elnevezésű kiemelt projekt keretében több lépcsőben kerül bevezetésre az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, amelynek részeként 2024. első félévben a TAKARNET lekérdezések helyére az új ingatlan-nyilvántartásból való adatszolgáltatás lép. A megújítás keretében változik az adatszolgáltatási felület, illetve a kapcsolódó interfész is.

A TAKARNET-hez rendszer-rendszer kapcsolattal csatlakozó partnereinknek, amennyiben a jövőben is igénybe kívánják venni a szolgáltatásainkat az új E-INGATLAN rendszerre (E-ING) való átállással a meglévő TAKARNET interfészek helyett az E-ING-hez szükséges adatkapcsolatot kiépíteniük. Ehhez, amennyiben az érintett partner még nem rendelkezik a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszhoz (KKSZB) éles kapcsolattal, csatlakoznia szükséges a KKSZB szolgáltatáshoz, majd ezt követően azon belül is az E-ING rendszeréhez.

A csatlakozási folyamat támogatására a Lechner Tudásközpont támogató segédanyagát a https://www.takarnet.hu/letoltesek.html felületről tölthetik le. A folyamatleírás lépésenként mutatja be a csatlakozás teljes folyamatát a KKSZB regisztrációtól kezdve a KKSZB és E-ING csatlakozáson át az előszőr teszt, majd éles üzemű működés kialakításáig bezárólag.

Kérdés esetén kérjük vegyék fel E-ING Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot az eing.ugyfelszolgalat@lechnerkozpont.hu e-mail címen vagy a +36-1-884-2525 telefonszámon.

Segítőkész együttműködésüket köszönjük.

Közlemény publikálva: 2024.03.20

info

ÁSZF módosítás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2024. március 1-i hatállyal módosult a TakarNet ÁSZF és annak A melléklete.

A TakarNet Egyedi szolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket érintő változások:

A Bevezetés részben a jogszabályi változásoknak megfelelően a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet helyébe az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet került.

Az 1.1 fejezetben a Felek közé bekerült a Költségviselő.

Az 1.5 fejezetbe bekerült a Költségviselő fogalma.

Az 1.19 "Digitális igazolvány" fejezetben az "engedélyes" szövegrész "Felhasználó" szövegre módosult.

A 2.2 fejezet címe az alábbira módosult: "Az ÁSZF hatálya, módosítása", valamint kiegészült az alábbi szöveggel "A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit felülvizsgálni és egyoldalúan módosítani".

A 4.1 "Szerződés megküldése" fejezetben törlésre került "a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül" szövegrész.

A 4.6 "A kiegészítő szolgáltatás igénybevétele" fejezetben az igazolványonkénti összesítő lista igénylésére vonatkozó mondatban a "levélben" szövegrész "írásban" szövegre módosult.

A 4.7 "A kiegészítő szolgáltatás igénybevételének időtartama" fejezetben törlésre került az "a Szerződés időtartama alatt" szövegrész.

Az 5.1 "A szolgáltatás minőségi előírásoknak való megfelelése" fejezetben az "érvényességének" szövegrész "hatályának" szövegre módosult.

A 6.3 "A lekérdezés útján szolgáltatott adatok jogosulatlan továbbadásának tilalma" fejezetben az "adatért" szövegrész "adat felhasználásáért" szövegre módosult.

A 6.5 "Adatváltozás bejelentése" fejezet kiegészítésre került "az elektronikus, vagy postai számlázási cím megváltozása" szövegrésszel.

A 6.7 "Reklamációk" fejezetben a "számlában meghatározott fizetési határidőig írásban" szövegrész "15.9. pontban foglaltak alapján" szövegre módosult.

A 7.1 "A Felhasználó adatainak kezelése" fejezet kiegészítésre került az alábbiakkal:
"A vonatkozó adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://lechnerkozpont.hu/sites/default/files/doc/adatvedelem/a-szamitogepes-ingatlan-nyilvantartasi-rendszer-igenybevetelehez-szukseges-adatkezelesek.pdf"

A 10.4 "A szolgáltatás felfüggesztése" fejezetben a "számla kézhezvételétől számított 15 napon belül" szövegrész "számlán feltüntetett fizetési határidőig" szövegre módosult.

A 12.2.1 "A hibás teljesítés" fejezetben az "1.13 pont" szövegrész "1.12 pont" szövegre módosult.

A 15.1 "A díjak mértéke" fejezetben a "szerződés" szövegrész "ÁSZF" szövegre módosult.
Az "Amennyiben a Felhasználó a Szerződésben Költségviselőt jelöl meg, a számla teljesítéséért a Szerződést aláíró Költségviselő felelős." szövegrész "Amennyiben a Szerződésben a Felhasználón kívül Költségviselő is félként szerepel, a számla fizetési határidőben történő teljesítéséért a Szerződést aláíró Költségviselő felelős." szövegre módosult.

A 15.3 "Számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja" fejezet kiegészítésre került az alábbiakkal:
"Amennyiben a Szerződésben félként Költségviselő is szerepel, úgy a Szolgáltató a Költségviselő részére is megküldi a Szerződés egy példányát, valamint a Költségviselő nevére és címére/székhelyére kiállított számlákat."
"A Szolgáltató 2024. március 1-től igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában elektronikus számlát állít ki, amelyet elektronikus úton küld meg a Felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg elektronikus elérhetőséget, vagy írásban nyilatkozik arról, hogy nem tudja fogadni az elektronikus számlát, a Szolgáltató papír alapon állítja ki a számlát és postai úton küldi meg a Felhasználónak. Ebben az esetben Szolgáltató jogosult felszámítani az „A” mellékletben meghatározott papírszámla ügykezelési díját. Elektronikus számla e-mail címre történő megküldése esetén a Felek tudomásul veszik, hogy a megküldést követő munkanapon automatikusan kézbesítettnek minősül a számla. A fizetési határidő a számlán feltüntetésre kerül."

A 15.5 "Díjfizetési késedelem" fejezetben a "12.8. pontja" szövegrész "15.8 pontja" szövegre módosult.

A 15.6 "Fizetési határidők" fejezetben a "kibocsátástól számított 8 banki napon" szövegrész "számlán feltüntetett fizetési határidőn" szövegre módosult.

A 15.8 "Késedelmi kamat" fejezet címe az alábbira módosult: "Késedelmi kamat és behajtási költségátalány"
A fejezet kiegészült az alábbi szöveggel: "A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Szolgáltató igényt tart a fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén járó, a követelés behajtásával kapcsolatos költségeink fedezetéül szolgáló, negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre, mint behajtási költségátalányra."

A 15.9 "Számlapanasz" fejezetben
Az "Amennyiben a Felhasználó a számlán feltüntetett befizetési határidőn túl jelent be számlapanaszt, azt a befizetett számlamásolat csatolásával fogadja el a Szolgáltató." szövegrész "A fizetési határidő leteltét követően, de a számla kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül számlapanasz akkor nyújtható be, ha a Felhasználó késedelmét kimenti/indokolja." szövegre módosult.
"A számlaegyeztetésen kölcsönösen elismert összegek rendezése 8 banki napos fizetési határidővel történik." szövegrész "A számlaegyeztetésen kölcsönösen elismert összegek rendezése 15 napos fizetési határidővel történik." szövegre módosult.

Az alábbi szövegrészek törlésre kerültek:
"A Felhasználó a számlapanaszt írásban nyújthatja be az Ügyfélszolgálati Irodához. A Felhasználónak számlapanasz benyújtása esetén csak az általa elismert összeget, de legalább a számlapanasszal érintett számlaérték 50 %-át kell a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján megfizetnie."
"A Szolgáltató a vitatott összeget függő tételként kezeli és a számla egyeztetését és a panasz felülvizsgálatát rendeli el."
"A számla kézhezvételétől számított 30 napon túl a számlapanasz benyújtására lehetőség nincsen."

Törlésre került a "vagy annak részösszege" szövegrész.

A fejezet utolsó bekezdése az alábbira módosult:
"Alaptalan számlapanasz esetén a számla összegét, illetve az eljárásból származó fizetési kötelezettségeket a döntés kézhezvételétől számított három munkanapon belül banki átutalással rendezni kell. Elutasító döntés esetén az ÁSZF-ben meghatározott késedelmi kamat az eredeti esedékesség dátumával kezdődően az eljárás befejezésének napjáig kerül felszámításra."

A TakarNet Általános Szerződési Feltételeinek "A" mellékletét érintő változások:

Az 1.1 fejezetben a "Díjtörvény 32/G §-a" szövegrész "Díjrendelet 20. § (5) bek." szövegre módosult.

Az 1.3.1 fejezetben a "Díjtörvény 28. §" szövegrész "Díjrendelet 20. § " szövegre módosult. A "Díjvhr." szövegrész "Díjrendelet" szövegre módosult.

Az 1.3.2 fejezetben a kiegészítő szolgáltatások táblázat kiegészült az alábbi sorral: "Papírszámla ügykezelési díja 1000 Ft (+ÁFA) kezelési költség esetenként"

Az 1.3.3 fejezetben az "a) a Magyar Állam," szövegrész "a) a magyar állam, költségvetési szerv," szövegre módosult.

Közlemény publikálva: 2024.03.18

info

Tervezett karbantartás

2024. március 22-én pénteken 14:00-tól előre láthatólag 19:00-ig az elektromos hálózat karbantartása miatt a TakarNet szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetők.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Közlemény publikálva: 2024.03.13

info

Elektronikus számlázás bevezetése

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy az elektronikus számlázás bevezetése várhatóan 2024 áprilisában indul.
A február hónapra vonatkozó számla kiküldése postai úton történik.

Közlemény publikálva: 2024.03.07

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2024.03.08-án 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2024.02.20

info

Elektronikus számlázás bevezetése

Tisztelt Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy a TakarNet rendszert üzemeltető Lechner Nonprofit Kft. a szerződött TakarNet ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások után havonta kiállítandó számlák esetén - tervezetten 2024 februárjától - a postai úton történő számlaküldés helyett bevezeti az elektronikus számlázást. Az elektronikus számlák digitális aláírással és időbélyeggel ellátott PDF formátumban készülnek és a számlázó program által kerülnek automatikusan elküldésre a vevő megadott e-mail címére.

Kérjük, hogy a számlaküldéshez szükséges e-mail címét a TakarNet rendszerbe történő belépést követen az Ügyfél adatok karbantartása menüpontban szíveskedjen megadni!

Amennyiben a számlákat továbbra is postai úton szeretné megkapni, akkor kérjük, hogy ez irányú igényét az info@takarnet.hu e-mail címre a TakarNet Ügyfélszolgálat részére szíveskedjen megküldeni!

Köszönjük!

Közlemény publikálva: 2024.01.18

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2024.02.09-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2024.01.18

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2024.01.12-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.12.20

info

Ügyfélszolgálati nyitvatartás az ünnepek alatt

Zárva tart a Lechner Tudásközpont Bosnyák téri ingatlan-nyilvántartási személyes ügyfélszolgálata december 27. és december 29. között. Az elektronikus úton – hivatali kapun, cégkapun, valamint e-mailben – érkező küldeményeket a Lechner Tudásközpont kollégái a szokott rend szerint fogadják. A postai úton beérkezett küldemények feldolgozása, valamint a postai kiküldések 2023. január 2-ától a megszokott módon folytatódnak.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem kitölthető, illetve leadható a Bosnyák téri telephely főportáján – pontos cím 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Az épület főportája a Bosnyák téri templom felől közelíthető meg munkanapokon 8 és 13 óra között.

Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal és a TAKARNET Földhivatali Információs Rendszerrel kapcsolatos ügyekben a Lechner kollégái elsősorban az info@takarnet.hu email címen várják a megkereséseket a két ünnep közötti időszakban.

Rendkívüli esetben, munkanapokon 8 és 16 óra között, amennyiben a TAKARNET +36 1 460 1310 központi telefonos elérhetőségén ügyintéző nem jelentkezik be, a következő telefonszám hívható: +36 30 887 6140.

Közlemény publikálva: 2023.12.23

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.12.15-én 16:00 és 18:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.11.29

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.12.08-án 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.11.17

info

Tájékoztató telefonrendszer meghibásodásáról

A TakarNet Ügyfélszolgálat munkatársai a kapcsolattartásnál megadott telefonszámokon a vezetékes telefonrendszer meghibásodása miatt telefonon átmenetileg nem érhetők el.
A TakarNet call center: 06-1-460-1310 telefonszámon, illetve a megadott email címeken az elérés biztosított.
A hiba elhárítása folyamatban van. Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Közlemény publikálva: 2023.11.28

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.11.10-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.10.25

info

Tervezett karbantartás (Hatvan)

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.11.09-én 08:00 és 09:00 között tervezett karbantartást végez amely érinti a hatvani adatbázist. A karbantartás ideje alatt Hatvan illetékességi területéhez tartozó településekről az adatszolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.11.07

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.10.13-án 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.10.03

info

Változásfigyelés email értesítés küldési hiba

Tisztelt Felhasználók!

A Microsoft jelenleg problémákat tapasztal a saját Exchange levelező szolgáltatásában. A hiba az outlook.com végű postafiókokat érintheti. Ez késéseket okozhat az ilyen email címmel regisztrált ingatlan változásfigyelésekhez tartozó email értesítések kiküldésében. A Microsoft hibaüzenete a következő: „A szerver foglalt, próbálkozzon újra később”. A Microsoft vizsgálja a hiba okát. Amint a Microsoftnak sikerül elhárítania a hibát a saját rendszerében, akkor a küldésre várakozó email-ek kiküldésre kerülnek.

A nem outlook.com végű email címmel regisztált változásfigyeléseket a hiba nem érinti.

Megértésüket köszönjük.

Közlemény publikálva: 2023.10.11

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.09.08-án 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.08.15

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.08.11-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.07.25

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.07.07-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.06.28

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.06.28-án 16:30 és 18:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.06.20

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.06.09-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.05.25

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.05.24-én 19:00 és 21:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.05.23

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.05.20-án 19:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.05.19

info

Tervezett karbantartás (Tét)

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.05.16-án 09:00 és 10:00 között tervezett karbantartást végez amely érinti a téti adatbázist. A karbantartás ideje alatt Tét illetékességi területéhez tartozó településekről az adatszolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.05.15

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.05.12-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.04.28

info

Tulajdonilap-másolatok díjmentes lekérdezése

TÁJÉKOZTATÓ
a tulajdonilap-másolatok díjmentes lekérdezéséről

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 27. § (2) bekezdése alapján, a tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (a továbbiakban: elektronikus adatszolgáltatási díj). Az elektronikus adatszolgáltatási díj az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott arányban az ingatlanügyi hatóságot és a rendeletben meghatározott szervet illeti. Az ingatlanügyi hatóság ezen feladatainak ellátására – a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 36. § a) pontja szerint – a Kormány a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Szolgáltató) jelölte ki.

A Díjtörvény 30.§ (1) bekezdés a) pontja alapján teljes személyes díjmentességben részesül a Magyar Állam és a költségvetési szerv. A Díjtörvény ezen rendelkezése a Magyar Állam és a költségvetési szerv (a továbbiakban: Felhasználó) részére kizárólag a tulajdoni lap lekérdezése esetén állapít meg díjmentességet, ha azonban a Felhasználó a TakarNet rendszer más szolgáltatását veszi igénybe, akkor azért díjfizetési kötelezettség terheli.

A TakarNet rendszerben már régóta lehetséges, hogy az adott digitális igazolvány esetében – amennyiben az díjmentességi csoportba van sorolva – a díjmentesség kiválasztását a Szolgáltató kötelezővé tegye. Ekkor a Felhasználó kizárólag a díjmentesség kiválasztását követően tud továbblépni az ingatlan keresésére, majd a tulajdoni lap másolat lekérésre. Ez a funkció a Felhasználók kérése esetén kerülhet beállításra.

Amennyiben a Felhasználó a díjmentességi beállítását elmulasztotta, a tulajdoni lap lekérdezést a rendszer automatikusan számlázza. A kiszámlázott tételek díjának a Szolgáltató és az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal közötti megosztására az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) szerint kerül sor. Ennek alapján a Díjrendeletben meghatározott díjrészt a Szolgáltató az illetékes kormányhivatal részére – a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül – átutalja.

Amennyiben a díjmentességre jogosult Felhasználó az adott hónapban, még a számlazárást megelőzően jelzi a díjmentesség beállításának elmulasztása miatti számlareklamációt, a Szolgáltató minden esetben intézkedik a díjfizetési kötelezettség törléséről.

A TakarNet rendszer felhasználásának részletszabályait rendező Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) a számlapanasz benyújtását az alábbiak szerint szabályozza: a Felhasználó a Szolgáltató által megküldött számlát a számlában szereplő fizetési határidőig kifogásolhatja meg. A számla kézhezvételétől számított 30 napon túl a számlapanasz benyújtására lehetőség nincsen.

Amennyiben tehát a számlareklamáció késedelmesen érkezik be, a Díjrendelet által előírt díjmegosztási kötelezettségre tekintettel a – Felhasználó mulasztása miatt kiszámlázott – tulajdonilap-másolatok díjának kizárólag a Szolgáltató részéről történő visszatérítése már nem lehetséges.

Kérjük, hogy a Felhasználók fokozott figyelemmel járjanak el a tulajdonilap-másolatok díjmentes lekérdezésének beállítása során, valamint a már meglévő digitális igazolványok esetében is éljenek a lehetőséggel, és írásban kérjék a TakarNet ügyfélszolgálattól a digitális igazolványra vonatkozó kötelező díjmentességi opció berögzítését.

Közlemény publikálva: 2023.04.03

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.04.07-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.03.29

info

Magyar Államkincstár karbantartás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) informatikai rendszerében 2023. március 18-19. napján (szombat, vasárnap) karbantartást végeznek. A karbantartás ideje alatt az Azonnali Fizetési Rendszerben (a továbbiakban: AFR) szolgáltatáskiesés történhet. A Kincstár tájékoztatása alapján a szolgáltatás kiesés idején indított, illetve beérkező AFR-t érintő tranzakciók visszautasításra kerülnek.
A fentiekre tekintetel kérjük, hogy a TakarNet befizetéseiket a Kincstár által megadott karbantartási időszakon kívűl szíveskedjenek megtenni.

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Közlemény publikálva: 2023.03.13

info

ÁSZF módosítás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-i hatállyal módosult a TakarNet ÁSZF és mellékletei, illetve az Ingatlan változásfigyelés nem TakarNet ügyfelek részére nyújtott szolgáltatás ÁSZF és mellékletei.

A TakarNet Egyedi szolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket érintő változások:

2023. január 1-től megszűnt a nem hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás, ezért a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatásra utaló szövegrészek törlésre kerültek.

A „földhivatal” megnevezés az „ingatlanügyi-hatóság” megnevezésre módosult.

A „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” megnevezés a „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” megnevezésre módosult.

Aktualizálásra kerültek az Ügyfélszolgálati iroda elérhetőségei:
Az Ügyfélszolgálati Iroda telefonszáma: (06-1) 460-4077, (06-1) 460-4078.

Az 1.2 fejezetben a „földhivatali nyilvántartások” szövegrész az „ingatlanügyi hatóságok” szövegre módosult.

Az 1.6 fejezetben a „járási (fővárosi kerület) hivatalt” szövegrész a „fővárosi és vármegyei kormányhivatalt” szövegre módosult.

A 1.13.1 fejezetben „a számítógépes földhivatali nyilvántartások adatbázisaiból” szövegrész „az ingatlanügyi hatóságok számítógépes adatbázisaiból” szövegre módosult.

Az „E-hiteles okirat másolat szolgáltatás (lásd 1.10. pont!) igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell e-Szigno program felhasználói jogosultsággal.” szövegrész törlésre került.

Az 1.20 fejezetben a „közintézmények” szövegrész „költségvetési szervek” szövegre módosult.

A 14.5 fejezetben törlésre került az „f) a természetes személy Felhasználó halálával,” pont és az e) pont a következőre módosult „e) a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével, halálával,”.

A TakarNet ÁSZF A mellékletét érintő változások:

Az 1.3.1 fejezetben törlésre került a nem hiteles tulajdoni lap másolatra vonatkozó rész, és az e-hiteles tulajdoni lap díja „3600 Ft” -ról „3000 Ft”-ra változott.

A TakarNet ÁSZF B mellékletét érintő változások:

Az 1.2 fejezetben törlésre került a nem hiteles tulajdoni lap másolatra vonatkozó rész.

Az 1.3 Jelenleg elérhető kiegészítő szolgáltatások című fejezetben pontosításra kerültek a szolgáltatások, az alábbiak szerint:

 • változásfigyelés-értesítésküldés
 • igazolványonkénti összesítő/részletező lista
 • számlainformáció
 • számlapanasz
 • ügykezelés
 • hibabejelentés
 • A több igazolvánnyal rendelkező Felhasználók az igénybevett szolgáltatásokról digitális igazolványonként kérhetnek összesítő/részletező listát.

A 4.2 Hibabejelentés fejezetben „A Szolgáltató a hibabejelentéseket folyamatosan, üzenetrögzítő segítségével, a (06-1) 460- 1310 telefonszámon fogadja.” szövegrész helyébe „A Szolgáltató a hibabejelentéseket munkanapokon hétfőtől-csütörtökig: 8:30-16:00, pénteken: 8:30-13:30-ig a (06-1) 460-1310 telefonszámon fogadja.” szöveg került.

A meghatározott ingatlan tulajdoni lapjának adatait érintő változások figyelése és erről értesítésküldés szolgáltatás Egyedi Szolgáltatási Szerződés 3. sz. mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket érintő változások:

A Bevezetés fejezetben aktualizálásra kerültek a Szolgáltató adatai.

Az 1. Definíciók fejezetben aktualizálásra kerültek a hiba bejelentési adatok.

A „földhivatal”, „járási hivatal” megnevezések helyébe az „ingatlanügyi hatóság” megnevezés került.

A meghatározott ingatlan tulajdoni lapjának adatait érintő változások figyelése és erről értesítésküldés szolgáltatás Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletét érintő változások:

Pontosításra kerültek a bruttó díjak.

A meghatározott ingatlan tulajdoni lapjának adatait érintő változások figyelése és erről értesítésküldés szolgáltatás Egyedi Szolgáltatási Szerződés 2. sz. mellékletét érintő változások:

A „földhivatal” megnevezés az „ingatlanügyi hatóság” megnevezésre módosult.

Közlemény publikálva: 2023.03.01

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.03.10-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.03.01

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.02.10-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.01.26

info

Tervezett karbantartás (Kecskemét)

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.01.20-án 09:00 és 10:00 között tervezett karbantartást végez amely érinti a kecskeméti adatbázist. A karbantartás ideje alatt Kecskemét illetékességi területéhez tartozó településekről az adatszolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.01.19

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.01.13-án 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.01.08

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2022.12.31-én 20:00 és 2023.01.01-én 12:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2022.12.29

info

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Alaptörvény 2023. január 1-jétől hatályos szövege szerint:
"17. cikk (3) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal.",
valamint az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezéseinek 28. pontja szerint:
"28. A vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható."

A TakarNet Általános Szerződési Feltételek 6.5 Adatváltozás bejelentése pontja szerint "A Felhasználó haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Szolgáltatót a személyét érintő (cégnév, telephely, székhely, stb.) változásokról."

Fentieknek megfelelően, kérjük, hogy az Alaptörvény módosulása miatti cégnév változásukat az új név pontos megjelölésével a TakarNet Ügyfélszolgálatnak az info@takarnet.hu e-mail címen bejelenteni szíveskedjenek. Az új névre csak a névváltozás bejelentését követően tudjuk kiállítani az aktuális havi számlát.

Segítő együttműködésüket megköszönve,
Tisztelettel:
TakarNet Ügyfélszolgálat

Közlemény publikálva: 2022.12.16

info

Jogszabályváltozás

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvénynek megfelelően 2023. január 1-től

 • megszűnik a nem hiteles tulajdoni lap másolat,
 • az e-hiteles tulajdoni lap másolat díja 3000 Ft lesz.
 • Az e-hiteles tulajdoni lap formátuma is megváltozik 2023. január 1-től. Az eddigi ES3 e-Szignó fájlt elektronikusan aláírt PDF dokumentum váltja le.

  Közlemény publikálva: 2022.12.13

  info

  Ünnepi nyitvatartás

  Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022. december 22. és 2023. január 8. között a TakarNet személyes ügyfélszolgálata zárva tart – igazodva a 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt kormányzati igazgatási szünethez.

  Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal és a TakarNet rendszerrel kapcsolatos ügyekben a TakarNet ügyfélszolgálat munkatársai elsősorban az info@takarnet.hu email címen várják a megkereséseket.

  A hatósági bizonyítvány iránti kérelem kitölthető, illetve leadható munkanapokon 8 és 13 óra között a Bosnyák téri telephely (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) főportáján - amely megközelíthető a Bosnyák téri templom felől.

  A telefonos ügyfélszolgálatunk a megszokott módon, a normál nyitvatartási időben működik. Rendkívüli esetben, munkanapokon 8 és 16 óra között, amennyiben a TakarNet központi telefonos elérhetőségen (+36-1-460-1310) ügyintéző nem jelentkezik be, a következő telefonszám hívható +36-30-887-6140.

  Megértésüket köszönjük.

  Közlemény publikálva: 2022.12.13

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.12.09-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.11.22

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.11.11-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.10.27

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.10.07-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.09.26

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.09.16-án 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.08.30

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.08.12-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.07.22

  info

  Tervezett karbantartás

  A TAKARNET hálózat üzemeltetője a NISZ Zrt. 2022.07.11-én 19:00 és 21:00 között tervezett hálózati karbantartást végez amely érinti a TAKARNET központi rendszert, ezért a megadott időintervallumban szolgáltatás kiesés várható.

  Közlemény publikálva: 2022.07.05

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.07.08-án 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.06.17

  
  cimer_lechner_takarnet_logo
  Üzemelteti a Lechner Nonprofit Kft.


  Üzemelteti a Lechner Nonprofit Kft.